Meghívó

Tisztelt Társasági Tagok!

A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége tisztelettel meghívja Önöket a szakmai nappal kibővített 2024. évi közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2024. 04. 30. 10:00 óra

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlést ugyanezen nap 10:30 órára hívjuk össze, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ismételten összehívott közgyűlés tekintet nélkül a megjelentek számára határozatképes lesz.

A Közgyűlés helyszíne: MATE Karcagi Kutatóintézet, Karcag, Kisújszállási út 166.

A közgyűlés napirendje:

1) Elnöki beszámoló

2) Pénzügyi beszámoló

3) Egyebek

A közgyűlés után megrendezésre kerülő a szakmai nap témája: „A talaj- és növénykondicionálás gyakorlatának aktuális kérdései”.

Karcag, 2024. március 26.

Zsembeli József sk

elnök

Közgyűlési határozatok

Tisztelt Társasági Tagok!

A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége ezúton értesíti Önöket a 2023. 10. 13-án megtartott közgyűlésen hozott határozatokról.

1/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés a 2023. október 13. napjára összehívott ülése levezető elnökének Dr. Zsembeli József tagot, jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Kovács Györgyi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Tuba Géza és Dr. Zsigrai György tagokat választotta meg.

2/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozatával egyhangú szavazás alapján elfogadta a napirendi pontokat:

1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

3/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a Magyar Talajművelők Társaságának Alapszabályát.

4/2023. (X.13.) sz. Kgy. határozat: A közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, miszerint az éves közgyűlések szakmai fórummal párosuljanak, illetve az első ilyen közgyűlésre 2024 áprilisában Karcagon kerül sor.

Karcag, 2023. október 16.

Zsembeli József sk
elnök

         

MEGhívó

Tisztelt Társasági Tagok!


A Magyar Talajművelők Társaságának vezetősége tisztelettel meghívja Önöket a 2023. évi Közgyűlésre.


A Közgyűlés időpontja: 2023.10.13. 13:00 óra.
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlést ugyanezen nap 13:30 órára hívjuk össze, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az ismételten összehívott közgyűlés tekintet nélkül a megjelentek számára határozatképes lesz.


A Közgyűlés helyszíne: Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre.
A személyes részvétel helyszíne: MATE Szent István Campus, NTTI Könyvtár
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., II. emelet F2040
Az online részvételhez az alábbi linken lehet csatlakozni:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anCQJPxRU3kLFEYmRB-O1I4g_0cplFP1AcuK_n_Mv44Y1%40thread.tacv2/1696417008075?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6ad7b0a-cc14-418c-8492-54b2753f96a4%22%2c%22Oid%22%3a%22d05a3c0d-95f3-4e4f-b7f2-4e406609f537%22%7d
Meeting ID: 374 594 159 17
Passcode: UmfwaB

A Közgyűlés napirendje:
1) Köszöntő – Zsembeli József, a Magyar Talajművelők Társaságának elnöke
2) A Magyar Talajművelők Társasága Alapszabályának megvitatása és elfogadása
3) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Minden kedves Társasági Tagot szeretettel várunk a Közgyűlésen!

Karcag, 2023. október 5.

Zsembeli József sk
elnök

Gyászjelentés

Németh Tamás
1952-2023

Gyászol a magyar agrárium, a tudományos közösség. Németh Tamás akadémikus, egyetemi tanár, agrokémikus eltávozott közülünk.

Németh Tamás 1952. március 7-én született Szombathelyen. Gyermekkorát, Vasváron, illetve Keszthelyen töltötte. A Vajda János Gimnáziumban érettségizett majd – a kor szokásának megfelelően – egyéves katonai szolgálatot követően tanulmányait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen folytatta. 1976-ban kitüntetéses agrárkémikus agrármérnöki, valamint növényvédelmi szakképesítésű diplomát kapott.

Az egyetem elvégzése után első munkahelye a NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálási Szolgálatánál volt. 1977-ben a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ Tápanyaggazdálkodási Osztályára folytatta munkáját, majd 1979-ben a Zala megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson volt csoportvezető.

1981-82-ben az Egyesült Államokban, Oregon államban egyéves farmgyakorlaton vett részt. Egy nagygazdaság termelési, gazdálkodási, növényvédelmi és agrokémiai feladatainak ellátásában szerzett tapasztalatokat, egyszersmind megalapozta angol nyelvtudását is.

1983-ben kezdte meg kutatómunkáját az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében. Végigjárta a kutatói pálya összes állomását, osztályvezetőként, igazgatóhelyettesként, majd 1997 és 2008 között az intézet igazgatójaként. 2008 és 2014 között két ciklusban a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára volt.

Tudományos tevékenységét az agrokémia és a környezettudományok területén fejtette ki. Egyetemi doktori értekezését „Az agrokemikáliák hatása néhány gyomnövény és kultúrnövény N-, P-, K-, Ca-, Mg- és Na-tartalmára tenyészedényes és kisparcellás kísérletekben” címmel készítette el és 1982-ben védte meg, summa cum laude minősítéssel, alma materében, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen. Kandidátusi értekezését „A nitrogénellátottság szerepe az őszi káposztarepce termesztésében” tárgykörében 1989-ben sikeresen megvédte, és elnyerte a mezőgazdasági tudomány kandidátusa címet. Az MTA doktora tudományos címet 1997-ben nyerte el „Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma című dolgozatával”. Az MTA levelező tagjává 2001-ben, rendes tagjává 2007-ben választották.

Tudományos pályáját a kutatás és oktatás mellett a tudományos közéleti részvétel is végigkísérte. MTA közgyűlési doktor képviselő volt 1995-2001 között. 2001-től egy cikluson

át az MTA Élettudományi Kuratórium elnökhelyettese volt. 2002-től két cikluson át ellátta az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettesi feladatkörét, majd 2014-től az osztályelnöki pozíciót. 1990-től tagja volt az MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottságának, illetve a bizottság jogutódának az MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Bizottságának. 2008-tól tagja és elnöke volt az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságnak, illetve annak utódában az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságban az agrártudományi terület vezetője volt.

Számos hazai tudományos szervezet és testületben végzett aktív tevékenységet. A teljesség igénye nélkül: tagja a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, az Agrárkémikus Társaságnak, a Talajtani Társaságnak. Tagja, illetve tisztségviselője volt az elmúlt évtizedekben az agrár- a környezetügyi, valamint az oktatási kormányzat szakmai és tudományos bizottságainak, testületeinek. A nemzetközi tudományos szervezetekben végzett tevékenységei közül kiemelendő az 1992–1997 közötti a CIEC ügyvezető főtitkári, majd 1997-től megválasztott főtitkári megbízatása. Az Agricultural Water Management Board tagja volt, az OECD nemzeti képviselője, a Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS, majd 1998-tól IUSS) tagja, valamint a társaság Magyar Nemzeti Bizottságának, valamint számos más testületnek volt tagja. Alapító tagja volt az Alpok-Adria Tudományos Együttműködésnek.

A hazai agrár felsőoktatásnak, a szaktanácsadásnak, a tudományos továbbképzésnek és a doktori képzésnek egyaránt tevékeny résztvevője volt. 1992-től címzetes egyetemi tanár, a Növénytáplálási Kihelyezett Tanszék vezetője volt, illetve 1998-tól habilitált doktora a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetemnek. Csaknem mindegyik hazai agráregyetemi képzésben vállalt oktatási munkát, így Gödöllőn, Gyöngyösön, Debrecenben és Kaposváron, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem környezettudományi képzéseiben. Közreműködött számos külföldi egyetem (Riverside, USA; Gent Belgium; Pretoria, Dél-Afrika és Palermo, Olaszország) nappali és doktori képzéseiben, illetve vállalt témavezetést.

Aktív szerepet vállal a hazai és a nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztésében. Szerkesztőbizottsági tagja volt az Agrokémia és Talajtan folyóiratnak, a European Journal of Soil Science-nek, az Agricultural Water Management-nek. Főszerkesztője volt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Program Kiadványoknak és a Scientia et Securitas tudományos folyóiratnak.

Számos tudományos és közéleti elismerésben részesült. 1998-ban Westsik Vilmos díjat kapott. 1998-ban megválasztották a Svéd Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia külső tagjának. 2002-ben a Debreceni Egyetem, 2003-ban a Veszprémi Egyetem, majd 2009-ben a Corvinus Egyetem adományozott számára díszdoktori címet. 2008-ban FAO emlékéremmel, 2010-ben Széchenyi díjjal ismerték el munkásságát. 2022-ben a megkapta a Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetést.

Publikációs teljesítménye kiemelkedő, egyszersmind a szakmában meghatározó. Az MTMT adatbázisa halála napján 866 közleményét jegyezte, melyek közül 42 könyv szerzője illetve szerkesztője volt. Közleményeinek független nemzetközi hivatkozásai meghaladják a kétezret.

A szakmai közösség, a barátok, a tisztelők, a tanítványok nevében kívánjuk, hogy nyugodjon békében.

Jolánkai Márton

Gyászjelentés

Jóri J. István
1943. 05. 25 – 2022. 12. 01.

Elment kedves gépész kollégánk Jóri Pista, a Magyar Talajművelők Társasága alapító tagja.

Hiányozni fognak szakmai érvei, kedves mosolya, érces hangja, egész lénye! Ő volt és marad a JÓRI!

Cikkei, könyvei maradandóak, mint ahogyan Ő is a mi lelkünkben, emlékezetünkben. Nyugodjék békében.

Pista integet egy szántott talajról (2003) mögötte kék ég, felhőkkel, reményekkel

Birkás Márta
MTT elnök