Dr. Nyiri László

Dr. Nyiri László

Dr. Nyiri László a mezőgazdasági tudomány doktora, Professor Emeritus 1932. november 23-án született Pestszentlőrincen

Középiskolai tanulmányait a Váci Mezőgazdasági Technikumban végezte. Érettségi után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre vették fel. Egyetemi hallgatóként Gödöllőn, a Páter Károly által vezetett Talajtani Tanszéken talajeróziós témával kapcsolódott be a tudományos diákköri munkába. Egyetemi tanulmányai befejezésével Mosonmagyaróváron az Észak-Dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti
Intézetben kezdte kutatói pályáját. A Kutató Intézet Mezőgazdasági Akadémiával történt egyesítése után a Növénytermesztéstani Tanszéken folytatta oktató és kutató munkáját. Kutatói érdeklődése az alpok-alji (Ják) és cser-kemenesháti (Kenyeri) sekély termőrétegű savanyú barna erdőtalajok javítása irányába fordult. Módszereiben a talaj-növény rendszer kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságainak együttes vizsgálatára törekedett, egyenlő súllyal figyelembe véve a gyökérnövekedést, a kémiai (savanyúság, humusz minőség) és a fizikai (talajporozitás, vízáteresztő képesség) és biológiai (CO2 produkció) tulajdonságok
változását, illetve ezek különböző eljárásokkal való változtathatóságát.

A Karcagi Kutató Intézettel való első kapcsolata a Nagykanizsai Felsőfokú Technikumban folytatott tanári és kutatói mőködésének idejére esik. Ekkor kapcsolódott be a Karcagi Kutató Intézetben Sípos Sándor és Kurucz Gyula által koordinált „Korszerű talajművelési rendszerek, módszerek, valamint talajjavítási eljárások komplex kutatása” című célprogram munkájába. Ez a kapcsolat egyre szorosabbá vált, 1974-től tudományos főmunkatársként főállásban is Karcagon folytatta tevékenységét. Ugyanebben az évben megbízást kapott a talajművelési kutatásokat irányító célprogram vezetésére is.

Nyiri Lászlóval nemcsak a nyugat-dunántúli talajok kerültek be a Karcagon vizsgált talajok közé, hanem az ott kialakult szemléletmód is.

Forrás: https://portal.agr.unideb.hu/media/mtk_1_8_2_profem_nyiri_laszlo_erajz_090415_1312.pdf